Ispis

Sino? se u prostorijama Osnovne škole u Izbi?nu održala redovna izborna skupština nešeg kulturnoumjetni?kog društva. Svi nazo?ni su pomalo ostali iznena?eni na saznanje da je tijelima društva istekao mandat od 4 godine što je uistinu svima proteklo veoma brzo. Naravno da je razlog velika aktivnost društva, ?esta druženja i nastupi kako u mjesnoj zajednici tako i van nje.

 

Ovom prilikom su napravljene i neke izmjene po statutu društva te se kao tijelo uprave našlo imenovanje predsjednika skupštine ?iju je dužnost do sada obnašao predsjednik društva te blagajnik ?iju dužnost je obnašao tajnik društva.

Skupštinu je po dužnosti otvorio i zapo?eo predsjednik društva g. Miljenko Crnjac kojoj su nazo?ili doslovno svi aktivni ?lanovi društva.

Nakon pozdravne rije?i predsjednika, kao prve to?ke, zapo?elo se s radom po dnevnom redu koji je jednoglasno usvojen od strane ?lanova.

Predsjednik je tako?er izrazio veliko zadovoljstvo radom društva te ponovno potvrdio da se od njega može o?ekivati bilo kakva materijalna ili financijska pomo? te ?e uvijek stati za društvo po tom pitanju, naravno, dok mu mogu?nosti budu dozvoljavale.

Druga to?ka dnevnog reda je bila izmjena statuta društva koja ?e zasigurno doprinijeti kvaliteti rada te širini djelovanja kako ?lanova tako i cjelokupnog KUD-a.

Pod tre?om to?kom su se našla nova imenovanja tijela uprave.

Za predsjednika i potpresjednika društva ponovno su jednoglasno izabrani Miljenko Crnjac i Jozo Pavkovi?. Ivo Crnjac - Didovi? je tako?er ostao kulturno-umjetni?ki voditelj društva.

Za predsjednika skupštine je izabran Tihomir Crnjac s ve?inom glasova „ZA“ te s jednim suzdržanim koji je bio kako iskren tako i humoristi?an.

Dužnost tajnika ?e i dalje obnašati Vjekoslav Draški? a za blagajnika je izabrana Marija Crnjac (Željkova).

Predsjednik upravnog odbora nanovo je postao Frano Soldo - Frenki kojem su dodjeljeni ?lanovi:

1. Vjekoslav Pavkovi?
2. Gordana Logaruši?
3. Drago Soldo
4. Jelica Soldo
5. Marija Crnjac
6. Kristina Crnjac
7. Vesna Crnjac
8. Ivana Crnjac

Za nadzorni odbor su izabrani Sanja Crnjac, Josipa Logaruši? i Viktor Draški?. Dužnost im je ostala da izme?u sebe odaberu predsjednika.

Uslijedio je nastavak sjednice pod vodstvom novog predsjednika skupštine Tihomira Crnjca gdje se tako?er raspravljalo o važnim temama.

Jedna od to?aka novog dnevnog reda je bila Kalendar manifestacija za 2011. godinu. Najavili su se nastupi u Cimu kraj Mostara u lipnju, potencijalno sudjelovanje na ?akova?kim vezovima po?etkom srpnja te sudjelovanje na me?unarodnoj smotri folklora u Ohridu u Makedoniji u trajanju od 5 dana što ?e zasigurno biti kruna dosadašnjeg rada društva. Potom bi uslijedila Izbi?ijada te ve?er folklora Briješka zvona 2011.

Tako?er se raspravljalo o sudjelovanju u ?lanstvu krovne organizacije svih amaterskih hrvatskih kulturnoumjetni?kih društava u Bosni i Hercegovini pod skra?enicom UHAKUD. Vjekoslav Draški? i Vjekoslav Pavkovi? su predstavili na?in rada i djelovanje krovne organizacije te konstatirali da je ona veoma zna?ajna za rad svih HKUD-ova po tome da ne iza?u iz okvira izvornosti hrvatskog naroda na ovim prostorima. Predsjednik je uvidio važnost ove udruge te uz obrazloženje dao nalog da se obavezno sudjeluje u radu UHAKUD-a te s time svakako doprinese boljem radu krovne udruge a tako?er i donosu kvalitetna iskustva.

Spomenuto je kako se nedavno sastao i Organizacijski odbor Izbi?ijade te se na istom raspravljalo o programu Izbi?ijade za 2011.g. Što se ti?e kulturno-umjetni?kog programa na bini odlu?eno je da se pozove jedno društvo iz Slavonije, jedno iz Bosne kao i  društva iz Hercegovine.

Predsjednik Društva Miljenko Crnjac istaknuo je kako se u daljnjem radu Društva namjerava pokrenuti te?aj modernog plesa. Zajedno s Jozom Pavkovi?em uspostavljeni su kontakti s profesorom plesa iz Mostara te se tako najavila još jedna sekcija u društvu koja ?e zasigurno privu?i širu populaciju u mjesnoj zajednici. Treba napomenuti da ?e škola modernog plesa za sve polaznike biti besplatna a sve troškove ?e pokrivati tvrtka MCI d.o.o. iz Širokog Brijega.

Zaklju?ak svega je da društvo ima veliko interesovanje i ambicije za budu?nost koje su zasigurno ostvarive uz kvalitetno rukovodstvo kakvo društvo danas i posjeduje.

Vjeko Draški?, Vjeko Pavkovi?