Društvo za zaštitu okoliša i kulturno povijesnog naslje?a Zapadna Hercegovina - EKO-ZH zajedno s Razvojnom agencijom Županije Zapadnohercegova?ke – HERAG, prošlog su vikenda organizirali drugu prakti?nu radionicu u Borku pod nazivom „Mogu?nosti i na?ini ugradnje plo?astog vapnenca u razli?ite objekte“.

Radionica je organizirana u sklopu projekta „RoofOfRock“ financiranog od strane EU kroz program IPA Adriatic CBC 2007-2013. Prošle godine u listopadu održana je prva radionica kada je na lokalitetu Borka sagra?eno guvno od kamenih plo?a, na kojem su ?lanovi našeg HKUD-a Brda ovom prigodom odigrali spletove kola zapadne Hercegovine.

U sklopu ovog projekta obnovljena je mlinica na samom ulazu u Borak na kojoj je u sklopu radionice prikazan na?in ugradnje plo?astih vapnenaca na krovnu konstrukciju. Tako?er u sklopu ove radionice održano je i stru?no predavanje o primjeni plo?astog vapnenca i njegovim geološkim osobinama na podru?ju zapadne Hercegovine.Stru?no predavanje održali su vanjski eksperti mr.sc. Radoslav Dodig i Goran Glamuzina.

Uvodni?ar i koordinator predmetnog projekta ispred EKO-ZH bio je mr. sc. Vjekoslav Draški? koji je tom prigodom predstavio viziju Borka kao parka prirode koji je nebrigom zapušten a trebao bi biti biser Širokog Brijega i Hercegovine, kao i okosnica budu?eg turisti?kog razvoja. Ovo je ?etvrta mlinica koja je obnovljena na podru?ju Borka. Namjera društva EKO-ZH je obnoviti sve objekte, u kojima ?e biti osmišljeni brojni sadržaji kojima ?e se predstaviti tradicija i kultura zapadne Hercegovine.

Kao što je u prošlosti bila premija imati kameni krov koji je ozna?avao mo? i kapital tako su se danas izmijenili na?ini gradnje ali kamen kao gra?evni materijal i danas ima svoju vrijednost i danas mo? i kapital gledaju se i po ugra?enom kamenu. Bilježe?i svoju prošlost koja govori o važnosti plo?astog vapnenca u prošlosti svjedo?i i kazivanje pok. Stojana Džajki?a iz našeg sela Izbi?na. Po njegovom kazivanju za vrijeme Turske uprave u grad Mostar ulazilo se na nekoliko kapija a ulaz za osobe sa strane napla?ivao se kamenim plo?ama koje su korištene za pokrivanje objekata u gradu Mostaru.

Kulturu i veli?inu naroda uvijek su ozna?avale gra?evine i pismenost. Široki Brijeg i ovim projektom obnavlja svoju prošlost koja je spojena u jedinstvenu prirodnu cjelinu koja se zove Borak, koji je stvoren kao svijet iz bajke u kojeg ?ovjek treba do?i, opustiti se i uživati.

mlinice eko zhz 1

mlinice eko zhz 2

mlinice eko zhz 3

mlinice eko zhz 4

mlinice eko zhz 5

mlinice eko zhz 6

mlinice eko zhz 7

mlinice eko zhz 8

mlinice eko zhz 9

mlinice eko zhz 10

mlinice eko zhz 11

mlinice eko zhz 12