Izbi?no upa

Novosti

Drutvo za zatitu okolia i kulturno povijesnog naslje?a Zapadna Hercegovina - EKO-ZH zajedno s Razvojnom agencijom upanije Zapadnohercegova?ke ? HERAG, prolog su vikenda organizirali drugu prakti?nu radionicu u Borku pod nazivom ?Mogu?nosti i na?ini ugradnje plo?astog vapnenca u razli?ite objekte?.
Ve?ernji list BiH, pod uredni?kom palicom naeg Joze Pavkovi?a, je po 13. put organizirao Ve?ernjakov pe?at, doga?aj koji okuplja mnoga poznata lica iz drutvenog, kulturnog, sportskog, politi?kog i duhovnog ivota. Osobe koje ive ili rade u Bosni i Hercegovini i koje su porijeklom iz nae drave bivaju nagra?ene za svoja postignu?a i uspjehe prestinom nagradom, Ve?ernjakovim pe?atom.

Ispis
PDF
U organizaciji Inicijative za iroki Brijeg, i ove godine se organiziralo humanitarno boi?no druenje ?to ti moe u?initi za Boi??. Kroz tri ve?eri posjetitelji su mogli kuati kuhano vino, jela s rotilja, utipke, fritule, mogli su pogledati i kupiti radove studenata likovne akademije u irokom Brijegu

Ispis
PDF
Vie od mjesec dana je trajala pauza za nae folklorae, odnosno od putovanja u Ilok, kad su po?etkom mjeseca rujna pohodili u najzapadniji grad u Hrvatskoj, sve do ovog tjedna kad su ponovno krenule probe.

Ispis
PDF
U subotu i nedjelju 10. i 11. kolovoza s po?etkom u 21 sat na platou ispod hotela "Park", u sklopu programa obiljeavanja Dana Op?ine iroki Brijeg i blagdana velike Gospe, odrat ?e se manifestacija "Dani folklora i kulturne batine" na kojoj ?e se predstaviti izvorno tradicijsko naslje?e kao i kulturno umjetni?ko stvaralatvo irokog Brijega.

U petak, 05. srpnja u Biogracima je odrano Bla?ansko silo. HKUD Bla?ani ve? devetu godinu za redom organiziraju ovu me?unarodnu smotru folklora na kojoj se na?u drutva s naih prostora ali i ona izvan naih granica.

Prijava korisnika Prijavi se